Our Arts‎ > ‎

Links

Great information from some of my influences:

NJ Aikikai and Budokan - Joe Conti Sensei (Dōmo arigatōgozaimashita)

Sho Ha Shorin Ryu - Shorin No Tora Dojo - John Hamilton Sensei

Daitoryu Kodokai US.

Nihon Goshin Aikido - Richard A. Bowe Sensei

Nihon Goshin Aikido - Jonathan Wilson - NGA Experience -NGA Agnostic information


Roy Suenaka Sensei's Dojo(s) and book (Complete Aikido on Amazon)


James Coffman Sensei - Site and book

Classic Fighting Arts - Magazine
Comments